Informace o zpracování osobních údajů

CRYPOLINK

 1. Úvodní ustanovení
  • Tyto Informace o zpracování osobních údajů (dále jen „Informace“) jsou vypracovány v návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).
  • Webovou stránkou se pro účely tohoto dokumentu rozumí webová adresa crypolink.com.
  • Cílem těchto Informací je Klientům a potenciálním Klientům využívajícím služby nabízené na Webové stránce (dále jen „Klienti“) provozované podnikající fyzickou osobou Tomášem Bartkem, zapsanou v živnostenském rejstříku, se sídlem Františka Hajdy 1235/20, 700 30, Ostrava – Hrabůvka, IČ: 75483457 (dále jen „Crypolink“), poskytnout informace o sběru a zpracování osobních údajů ze strany Crypolink.
  • Crypolink považuje veškeré osobní údaje Klienta za přísně důvěrné.
 2. Zásady ochrany osobních údajů
  • Crypolink je při zpracování osobních údajů vázán zejména následujícími zásadami:
   • osobní údaje musí být zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem;
   • osobní údaje mohou být shromažďovány pouze pro účely plnění zákonné povinnosti, přičemž nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;
   • osobní údaje mohou být zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu ve vztahu k předmětnému účelu;
   • při zpracování osobních údajů je nutné brát ohled na jejich přesnost;
   • osobní údaje mohou být uchovávány pouze po nezbytnou dobu; a
   • osobní údaje musí být zpracovávány pod náležitým zabezpečením.
 1. Informace pro Klienty

Crypolink poskytuje Klientům následující informace o zpracování osobních údajů:

 • Správce osobních údajů
  • Správcem, tj. tím, kdo údaje shromažďuje a odpovídá za ně, je Crypolink. Kontaktní adresa Crypolink je uvedena výše; další kontaktní údaje jsou uvedeny na Webové stránce.
 • Účely zpracovávání a jejich právní základ
  • Crypolink zpracovává osobní údaje zejména za účelem:
 1. řádného poskytování služeb Klientům,
 2. naplnění požadavků vyplývajících z právních předpisů,
 3. pro účely plnění smlouvy, a
 4. prevence legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
  • Právním základem pro shromažďování osobních údajů jsou především právní předpisy České republiky, zejména pak zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a oprávněný zájem Crypolink na prevenci legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
  • Crypolink zpracovává identifikační a kontaktní údaje Klienta, jako je jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště, e-mail, telefonní číslo či číslo bankovního účtu Klienta. V rámci prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Crypolink zpracovává jména a příjmení, rodné číslo, datum narození, místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt, státní občanství a vyobrazení Klienta, údaje o vydání a platnosti jeho identifikačních dokladů, o příjmu a majetku a o politické expozici Klienta.
 • Povinnost poskytnout osobní údaje
  • Crypolink nesmí vstoupit do smluvního vztahu s žádnou osobou, která by odmítla poskytnout osobní údaje v rozsahu vyžadovaném právními předpisy. Pokud Klient odmítne předmětné údaje sdělit, Crypolink s ním nesmí vstoupit do žádného smluvního vztahu, popřípadě je nucena s ním existující smluvní vztah ukončit.
 • Archivační doba
  • Crypolink archivuje osobní údaje Klientů po takovou dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu, pro který byly získány.
 • Kategorie příjemců osobních údajů
  • Crypolink může osobní údaje poskytnout subjektům a orgánům, jimž je povinna nebo oprávněna osobní údaje poskytovat, aby mohla naplnit výše uvedené účely a dostát zákonným povinnostem. Toto se týká zejména státních orgánů či auditorů.
 • Předávání osobních údajů do třetích zemí
  • Crypolink nepředpokládá žádné prvoplánové předávání osobních údajů do zemí mimo Evropskou unii. V případě předávání osobních údajů do třetích zemí, kde není míra ochrany osobních údajů Evropskou komisí považována za dostatečnou, použije Crypolink standardní smluvní ustanovení schválená Evropskou komisí a bude postupovat dle příslušných ustanovení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 1. Práva Klientů
  • Primárním nositelem osobních údajů je vždy Klient a jako takový má vůči svým osobním údajům práva uvedená níže a podrobněji specifikovaná v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů.
  • Právo na přístup k osobním údajům
   • Klient má právo získat od Crypolink potvrzení, zda jeho osobní údaje zpracovává, a právo získat přístup k těmto údajům a informacím o nich.
  • Právo na opravu nebo doplnění
   • Klient může požádat o opravu nebo doplnění svých osobních údajů. Crypolink má povinnost Klientovi v odůvodněných případech vyhovět.
  • Právo na výmaz
   • Klient má právo požádat Crypolink o výmaz svých osobních údajů, pokud je dán některý ze zákonných důvodů pro výmaz.
   • Právo na výmaz Klient nemá, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro splnění právní povinnosti vyplývajících z právních předpisů.
  • Právo na omezení zpracování
   • V případě nejistoty ohledně přesnosti či zákonnosti zpracování osobních údajů může Klient žádat, aby Crypolink dočasně omezil zpracovávání jeho osobních údajů.
  • Právo na přenositelnost údajů
   • Pokud jsou splněny zákonné předpoklady, má Klient právo vyžádat si od Crypolink své osobní údaje ve strojově čitelném formátu a právo žádat o předání těchto údajů jinému správci.
  • Právo vznést námitku
   • Klient má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace (a v případě přímého marketingu kdykoli) právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů ze strany Crypolink. Pokud nejsou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, Crypolink dále předmětné osobní údaje Klienta nezpracovává.
  • Právo podat stížnost
   • Každý Klient má právo podat stížnost dozorovému úřadu v Evropské unii, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Dozorovým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, uoou.cz.
 1. Závěrečná ustanovení
  • Crypolink je oprávněn Informace o ochraně osobních údajů kdykoli jednostranně změnit.
  • Tyto Informace nabývají účinnosti dnem 1.2.2024

 

 

xxx

Přihlášení